Infocentrum

(Stanislav Servus, Melinda Vrajíková, epravo.cz, 22.11.2013) Nová právní úprava smlouvy o ubytování podle nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) v zásadě vychází ze stávající právní úpravy, nicméně s určitými úpravami, na které je nutno upozornit.

Právní úprava smlouvy o ubytování se nachází v § 2326-2331 NOZ. Smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení, které je k tomu určené. Tato právní úprava se vztahuje na ubytováních v hotelích, noclehárnách, ubytovnách a podobných zařízeních.[1] Objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli sjednanou cenu za poskytnuté ubytování a za služby s ubytováním spojené. Cena je splatná ve lhůtě, která je stanovena v ubytovacím řádu. Pokud ubytovací řád lhůtu splatnosti neupravuje, pak je ubytovatel povinen zaplatit cenu ve lhůtě obvyklé.

Ubytovaný je oprávněn užívat prostor, který je mu vyhrazený pro ubytování, a rovněž společné prostory ubytovacího zařízení. Ubytovaný je rovněž oprávněn využívat veškeré služby s ubytováním spojené. Pokud o to ubytovaný ubytovatele požádá, je ubytovatel povinen od ubytovaného převzít do úschovy peněžní prostředky a jiné cennosti. Toto ustanovení neplatí v případě, že se jedná o nebezpečné věci nebo věci, jejichž hodnota či rozsah je pro ubytovací zařízení nepřiměřená. Ubytovatel je oprávněn požadovat, aby mu věci k úschově byly předány v uzavřené nebo v zapečetěné schránce. Ubytovatel je dále povinen odevzdat ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit ubytovanému nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět v ubytovacím zařízení podstatné změny.

Ubytovaný je oprávněn smlouvu o ubytování vypovědět i před uplynutím ve smlouvě ujednané doby. V takovém případě může ubytovatel požadovat po ubytovaném náhradu škody, pokud prokáže, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla v důsledku předčasného zrušení ubytování ze strany ubytovaného. Ubytovatel je oprávněn před uplynutím ujednané doby vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby v případě, že ubytovaný porušuje i přes výstrahu hrubě své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy, anebo hrubě porušuje dobré mravy.

 

 

 

Shrnutí:

 

 

 • Smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodné ubytování na dobu sjednanou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení.

   

 • Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě, která je stanovena ve smlouvě, ubytovacím řádu, popř. ve lhůtě obvyklé.

   

 • Ubytovaný je oprávněn smlouvu o ubytování vypovědět i před uplynutím ve smlouvě ujednané doby bez uvedení důvodu, odpovídá však za škodu takto způsobenou.

   

 • Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud ubytovaný porušuje i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy.

   

 

——————————————————————————–
[1] Důvodová zpráva k NOZ. [online]. [cit. 2013-02-24].

 

 

 

Autoři pracují v AK Dvořák Hager & Partners

 

 

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.