Infocentrum

(nasepenize.cz, 21.11.2013) Je v novém občanském zákoníku obsažena úprava záruky, nebo není?

Ani odborníci v tom nemají zcela jasno, a spotřebitel samozřejmě tápe tím  více. Právníci sdružení dTest jsou přesvědčeni, že i po 1. lednu 2014  zůstane záruka zachována prakticky ve stejném rozsahu jako dosud, a jsou  připraveni za toto spotřebitelské právo v praxi bojovat.

Někteří právníci tvrdí, že záruka v novém občanském zákoníku obsažena  není a ani by být neměla, protože se zde objevila jen díky chybě při  implementaci evropských předpisů. Jedním z uváděných argumentů je, že  dvouletou záruku v českém pojetí nemá prakticky nikdo jiný na světě.  Ministerstvo spravedlnosti se však shoduje s Ministerstvem průmyslu a  obchodu na tom, že obdoba zákonné záruky je obsažena v ustanovení $ 2  165 a nová je tedy pouze terminologie. Stejně to vidí i dTest.  Spotřebitele ale zajímá především postup při praktickém řešení  konkrétních každodenních situací. Jak to tedy bude po 1. lednu se  zárukou vypadat?

Jakost při převzetí

Stále platí, že věc nesmí být při převzetí kupujícím vadná a má mít  vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro danou věc  obvyklé nebo je prodejce uvádí např. v reklamě. Jedná se o tzv. institut shody s kupní smlouvou, který se v novémobčanskémzákoníku bude jmenovat jakost při převzetí, obsah ale zůstane zachován. Co se ale stane, když požadované vlastnosti věc nemá? Pak má spotřebitel hned několik možností:

Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to,  že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za  novou a bezvadnou. Nová úprava je zde poněkud přísnější a stanoví, že  výměnu věci nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci  neúměrná, tedy například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu  odstranit, třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie.

Se zárukou nebo bez ní?

Spor se vede o $ 2 165, který zní: “Kupující je oprávněn uplatnit právo  z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř  měsíců od převzetí.“ Říkáte si, kde se vzal ten problém se zárukou, když  se zde jednoduše píše, že svá práva můžeme uplatnit dva roky? Na vině  různého výkladu je jedno jediné slovíčko. V původním návrhu nového občanského zákoníku totiž místo slovesa “vyskytne“ bylo sloveso  “projeví“, což je dle odpůrců současné podoby dvouleté záruky situace,  kdy se projeví vada, která je na věci od počátku, ale byla doposud  skrytá. Naproti tomu vyskytnout se může i vada nová, která na věci v  době nákupu nebyla, smyslem formulace je tedy požadavek, aby si zboží po  dva roky uchovalo určité vlastnosti, tak jak tomu bylo doposud.  Nejasnosti však definitivně rozptýlí až rozhodovací praxe soudů či  novelizace zákoníku.

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné,  spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít  slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady, ale  pozor – věc nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již  byla prodejcem poskytnuta sleva!

Novýobčanskýzákoník

 • Starý občanskýzákoník
  Shoda s kupní smlouvou
  Záruka za jakost při převzetí $ 2 161
 • Rozpor s kupní smlouvou $ 616
  • Lhůta na uplatnění záruky je 24 měsíců. Prodejce odpovídá za vady,  které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se  vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí.
  • Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze  vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned),  jinak oprava (odstranění vady). Pokud by nebylo možné, sleva či vrácení  peněz ($2169 odst. 1 a 3).
 • Nárok na výměnu nebo opravu podle volby spotřebitele bez zbytečného  odkladu. Není-li to možné, pak sleva nebo vrácení peněz ($ 616 odst.  3).

Jakou vadu lze reklamovat?

Pokud se na zboží vyskytne vada, nebude již napříště podstatné, zda se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou. Důležité bude, jestli vada  představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, přičemž  podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem,  smlouvu by neuzavřel. Všechna ostatní porušení jsou nepodstatná.
Příklad: Při nákupu rodinného vozu je hlavním kritériem kupujícího  bezpečnost. Když se po roce užívání nového automobilu vyskytne závada,  která má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidla, jde o podstatné  porušení smlouvy, přestože je vada opravitelná. Kupující, pro kterého je  bezpečnost zásadním kritériem pro výběr vozu, by si nikdy nekoupil  auto, o němž by věděl, že takovou vadu má.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel  vybrat mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné  zboží, a může dokonce trvat i na opravě. Ale pozor – pokud včas neurčíte  způsob, jakým chcete reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy  považovat za nepodstatné a vy můžete ztratit nárok na odstoupení od  smlouvy nebo výměnu! Včas v tomto případě znamená “bez zbytečného  odkladu“, nejlépe však již při uplatnění reklamace u obchodníka.

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě (na stejné  věci 3x stejná vada, nebo 4x různá vada) nebo je vad více najednou (4  různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), může kupující  požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení  peněz. Občanský zákoník výslovně nehovoří o počtech stejných nebo  různých vad, pravidlo 3 stejných a 4 různých vad však vychází z  mnohaleté soudní praxe, lze tedy předpokládat, že bude platit i nadále.
Nové zboží neznamená novou záruku

Důležitou změnou bude, že po výměně reklamovaného zboží za nové  bezvadné nepoběží nová dvouletá záruka jako tomu bylo doposud. Záruční  lhůta tedy bude 24 měsíců od data prvního nákupu zboží, a i když  spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové,  běží stále původní lhůta. Výhodnější tedy bude využít práva odstoupení  od smlouvy a vrácení kupní ceny. Pokud si pak za vrácené peníze  spotřebitel koupí stejné zboží znovu, začíná samozřejmě běžet nová  dvouletá záruka. Nejedná se o chybu, ale záměr tvůrců zákoníku, kteří se  takto snažili zabránit zneužívání práva. Nakonec tím ale bude bit  prodejce.

Novýobčanskýzákoník

 • Starý občanskýzákoník
  • Zákonná záruka
  • zákonná odpovědnost z vad
 • Záruka
  • Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u  spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. ($ 2 165 odst. 1)
 • Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců ($ 620 odst. 1).
  • Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná  vada) – právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas,  pak je možné odstoupit od smlouvy ($ 2 107)
 • Odstranitelná vada – nárok na opravu, nebo výměnu části. Není-li to  neúměrné, možná výměna. Pokud to není možné, pak sleva nebo vrácení  peněz ($ 622 odst. 1).
  • Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – kupující  si vybírá mezi výměnou součásti, dodáním nové věci bez vad, slevou nebo  odstoupením od smlouvy ($ 2 106).
 • Neodstranitelná vada – nárok na výměnu, slevu nebo vrácení peněz ($ 622 odst. 2).
  • Při výměně věci nová záruka není. Pro spotřebitele je lepší chtít peníze zpět.
 • Pokud dojde k výměně věci nebo její části, běží nová záruka ($ 627 odst. 1).
  • Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství  vad najednou během záruky na jedné věci, je možné požadovat výměnu  součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.

Smluvní záruka

Zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad na 24 měsíců. Naproti tomu tzv. záruka za jakost, nebo také smluvní záruka,  je nadstavbou minimálního standardu. Každý prodejce nebo výrobce může  za kvalitu svého zboží ručit déle, než zákon vyžaduje. Pokud je na  obale, v návodu nebo v reklamě uvedena doba použitelnosti delší, je to  stejné, jako by na tuto dobu byla poskytnuta smluvní záruka. Zboží pak  po uvedenou dobu musí být použitelné k obvyklému účelu a si zachovat  obvyklé vlastnosti. Prodejce je vázán ze záruky minimálně stejnou dobu  jako výrobce a pokud se v různých dokumentech liší informace o tom, jak  je záruka dlouhá, platí ta delší. Pokud se ale liší informace na obalu a  ve smlouvě, platí lhůta ve smlouvě.
Práva ze záruky za jakost/smluvní záruky se uplatní stejně jako ze zákonné odpovědnosti za vady, kterou jsme vysvětlili výše.

 • Smluvní záruka
  • Záruka za jakost (smluvní)
 • Smluvní záruka
  • Prodávající se zavazuje, že po určitou dobu bude věc způsobilá k použití pro svůj obvyklý účel.
 • Prodávající může v záručním listě stanovit záruku ve větším rozsahu, než vyžaduje zákon.
  • Pokud se liší údaje v záručním listu a ve smlouvě, platí ta lhůta,  která je delší, lhůta ve smlouvě má ale přednost před lhůtou na obalu a  uplatnit ji lze u prodejce nebo v záručním servisu.
 • U prodejce je možné uplatnit jen záruku, kterou spotřebiteli  poskytl. Pokud výrobce garantuje záruku delší, je třeba ji uplatnit u  výrobce.
  • Práva ze smluvní záruky se uplatní stejně jako ze zákonné odpovědnosti za vady.

Záruční list a potvrzení o právech z vad

Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho  práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je  zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Pokud  je to třeba, musí prodávající kromě potvrzení kupujícímu jeho práva  také srozumitelně vysvětlit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti  jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena pětiletá  záruka, má spotřebitel právo ji po celou tuto dobu u prodejce  uplatnit.

Pokud prodávající vystaví záruční list, poskytuje tím záruku za jakost,  tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou  váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. V  žádném případě nemůže záruka vylučovat nebo omezovat zákonnou  odpovědnost prodejce a spotřebitel má svá práva, i když mu je prodejce  písemně nepotvrdil. Práva spotřebitele nelze vyloučit ani omezit, a to  ani kdyby s tím spotřebitel souhlasil. Takový souhlas by pak byl  neplatný a na možnost uplatnění spotřebitelových zákonných práv nemá  žádný vliv.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.