Infocentrum

(Veronika Ryšávková, 1.11.2013, MF Dnes) Výměnek nebo také „vejminek“ si jistě vybavíte jako název pro dřívější uspořádání venkovských poměrů: hospodář přebírající statek se zavazoval k tomu, že majiteli odcházejícímu na odpočinek bude doživotně zaručovat ubytování a určité množství zpravidla naturálních dávek. Při socializaci práva byl tento institut vypuštěn, teď se do právního řádu vrací v širším pojetí. Potřebu pojistit si určitý životní standard a dožití v pohodlí domova totiž přináší i moderní doba.

Vlastník nemovité věci (výměnkář) si smlouvou o výměnku v souvislosti s převodem nemovitosti vymiňuje pro sebe či pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určenou ve smlouvě. Nabyvatel se pak zavazuje takové zaopatření poskytnout. Nejčastěji půjde o bydlení v rámci převáděné nemovitosti, ale také třeba o poskytnutí peněžitých nebo naturálních dávek, osobní péče ve stáří či nemoci apod. Dokonce i když to ve smlouvě není ujednáno, pomůže osoba zavázaná k výměnku výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo při podobné nouzi. Stejně tak mu na vlastní náklady poskytne vhodné náhradní bydlení při zkáze stavby.

Pokud by se ovšem situace změnila natolik, že už by nebylo možné spravedlivě požadovat plnění povinností nabyvatele (třeba proto, že sám utrpěl vážný úraz a není jejich plnění schopen), může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se výměnek zcela či zčásti přeměňuje na peněžitý důchod.

Výměnek jako právo výměnkáře je nepřevoditelný a nepřechází na dědice. Výměnek jako povinnost, pokud je zapsán do katastru nemovitostí, přechází i na případné další nabyvatele nemovitosti, kteří jej musí respektovat a nechat člověka nadále žít v nemovitosti, o kterou se jedná.

PŘÍKLAD Manželé Vávrovi bydlí s dcerou a její rodinou v rodinném domě, ke kterému patří ještě vedlejší pozemek. Protože už na své nemovitosti nestačí, svěří je dceři. Uzavřou s ní proto smlouvu o výměnku, ve které se dcera zaváže, že je za převod nemovitosti nechá do konce života bydlet ve spodním patře domu, zároveň se s nimi bude dělit o výpěstky ze zahrádky a dá jim dvacet procent z prodeje či nájmu vedlejšího pozemku.

CO BY MOHLO BÝT NEJASNÉ Co se stane s výměnkem, když byl vyhrazen pro manžele a jeden z nich zemře?

Nestane se nic, smrtí jednoho z manželů se totiž výměnek nezkracuje, takže bude dál v nezměněné podobě sloužit druhému manželovi.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.