Infocentrum

Časté dotazy

Kategorie:    

ZOK oproti současnému stavu umožňuje, aby společenská smlouva určila kromě běžných podílů i podíly, se kterými jsou spojeny zvláštní práva, a to téměř jakéhokoli druhu (§ 135 ZOK). Na těchto podílech tak např. může váznout přednostní právo na dividendu či právo na rozhodující hlas v rámci určitého rozhodování. Nově je navíc umožněno, aby jeden společník vlastnil ve společnosti více než jeden podíl.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Stejně jako doposud ručí společníci společně do výše své nesplacené vkladové povinnosti, nicméně vzhledem k tomu, že základní kapitál může být nově určen v libovolné výši (minimálně 1 Kč), ztrácí tato forma ručení na významu. Koncept ochrany věřitelů je nově stavěn především na odpovědnosti členů orgánů společnosti za řádný výkon jejich funkce a propojení s insolvenčním právem.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Dle § 159 NOZ spočívá péče řádného hospodáře ve výkonu funkce s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za porušení této péče se výslovně považuje i situace, kdy určitá osoba přijme funkci, byť si musela být vědoma, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí.

Nově je zásada péče řádného hospodáře u obchodních korporací modifikována tzv. pravidlem podnikatelského úsudku, které umožňuje při posuzování „řádnosti“ rozhodování členů orgánů obchodní korporace zohlednit faktor hospodářského rizika (§ 51 a násl. ZOK).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou. Členství v něm je odvozeno od vlastnictví jednotky a zakládá se schválením stanov, které až na výjimky vyžadují formu veřejné listiny. Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to nejpozději po vzniku vlastnického práva ke čtvrté převedené jednotce.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Nová úprava NOZ to již neumožňuje.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Kauci (peněžitou jistotu) lze ujednat jen do šestinásobku měsíčního nájemného (§ 2254 odst. 1 NOZ).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Společenství vlastníků jednotek nově vzniká až dnem zápisu do veřejného rejstříku, nikoliv ex lege, jako podle dosavadní právní úpravy.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Převést pouze podíl na společných částech domu není možné. Převodem jednotky totiž dojde nejen k převodu bytu, ale zároveň i k převodu podílu na společných částech nemovité věci.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Zatímco za současné právní úpravy nelze tuto otázku jednoznačně zodpovědět, ZOK výslovně uvádí, že na nabyvatele přejde spolu s podílem i nájem družstevního bytu, a to včetně všech práv a povinností s tím spojených, tedy i včetně dlužných částek spojených s úhradou bydlení apod. (§ 736).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Za současného stavu se škoda nahrazuje primárně v penězích. Uvedení do původního stavu je možné pouze, pokud o to poškozený sám požádá a soud to zároveň uzná za vhodné.

Naproti tomu NOZ preferuje náhradu formou uvedení do původního stavu. Zároveň si však může poškozený zvolit náhradu v penězích, aniž by mu do toho mohl soud (až na určité výjimky) zasahovat (§ 2951).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.