Infocentrum

Časté dotazy

Kategorie:    

Po takovém zjištění má zhotovitel povinnost to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do doby, než se zhotovitel s objednatelem dohodnou o změně díla, může zhotovitel jeho provádění přerušit (§ 2627 odst. 1 NOZ). Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než zjistil překážku v podobě nevhodného místa k provedení stavby (§ 2627 odst. 2 NOZ).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Ano, je to možné. Člověk si pak věc koupí s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí (§ 2150 odst. 1 NOZ). Pokud si strany neujednají zkušební lhůtu, činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Platí, že kupující věc schválil, neodmítl-li ji ve zkušební době (§ 2151 odst. 2 NOZ). Kupující nemá právo věc odmítnout, nemůže-li ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. K změnám vyvolaným vyzkoušením věci se nepřihlíží (§ 2151 odst. 3 NOZ)

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Ano, dar odvolat lze. A to v těchto dvou případech:

1. pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci

Lhůta pro odvolání daru je zkrácena z dosavadních tří let na dobu jednoho roku. NOZ rovněž řeší situace, za jakých podmínek mohou dar odvolat i dědici dárce. Odstraňuje tak nespravedlnost, k níž se uchýlil výklad dosavadní právní úpravy, dle něhož dokonce ani zavraždění dárce obdarovaným nezakládá dárcovým dědicům oprávnění dar odvolat

2. pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze

NOZ nově zavádí i odvolání daru pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze. Upadl-li dárce po odevzdání daru nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, pak může dar odvolat. Toto právo je osobním oprávněním dárce, které trvá po dobu jeho života a jeho smrtí zaniká. Ovšem pokud toto právo uplatní, mohou ho za stanovených podmínek uplatnit i ti, k nimž je dárce zavázán vyživovací povinností.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Není, pokud obdarovaný není babičce osobou blízkou. Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje, nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby (§ 2067 odst. 1 NOZ).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Ano, každý, komu zákon přiznává práva z vadného plnění, má dle § 1924 nárok i na náhradu nákladů, které vynaložil při reklamaci vad. Nahrazují se však pouze ty náklady, které nabyvatel vynaložil účelně: např. doprava osobním vozidlem zpravidla nebude pokládána za účelný náklad, pokud kupující mohl jet hromadnou dopravou.

Nabyvatel musí uplatnit nárok na náhradu nákladů nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí reklamační lhůty (zpravidla 6 měsíců), jinak mu hrozí, že soud žalobu zamítne.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Je-li předmět plnění očividně vadný již při uzavření smlouvy, není příjemce za takové vady odpovědný (§ 1917), ledaže by vadu nabyvateli lstivě zastřel, nebo jej výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá, nebo že je zcela bez vad. Také tehdy, lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, nemá nabyvatel nároky z vadného plnění, neboť pokud by byl náležitě obezřetný, mohl se o vadě včas dozvědět a smlouvu neuzavřít.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Jestliže někdo prodá svou věc při vědomí, že její hodnota je ve skutečnosti mnohem vyšší, nebo pro někoho vykoná činnost, za níž by si mohl vzhledem ke své kvalifikaci nárokovat třeba dvojnásob tolik v porovnání s tím, co na základě smlouvy obdržel, se nemůže později domáhat ustanovení o neúměrném zkrácení (§1794 odst. 2). Ať už k tomu měl dotyčný jakékoli důvody, uzavřel smlouvu se zvoleným obsahem, který je pro obě strany závazný. Pravidla o neúměrném zkrácení mají odstraňovat zjevné nespravedlnosti, nikoli chránit spekulativní či neuvážené jednání osob. Opačné řešení by bylo v rozporu s principem poctivosti a ochrany dobré víry druhé smluvní strany.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Občanský zákoník upřednostňuje dohodu dlužníka s věřitelem. Pokud tedy dojde k takové změně, která založí hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, měla by se ta strana, jejíž postavení se zhoršilo, obrátit na svého smluvního partnera a požadovat obnovení jednání o obsahu smlouvy. Pokud se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy nedohodnou, může se kterákoli z nich obrátit na soud a požadovat, aby závazek změnil či zrušil.

Občanský zákoník znevýhodněné straně neumožňuje, aby kvůli změně okolností odložila plnění. Pokud je to pro ni obtížné, musí se tudíž dohodnout se svým smluvním partnerem.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Ochranu spotřebitele sledují i ustanovení § 1838 a 1851 obsahující pravidla o neobjednaném plnění. Dle jejich výslovného znění spotřebitel není povinen na své náklady podnikateli vnucené zboží vracet, nic platit, ani jej nějakým způsobem vyrozumívat. Na spotřebitele se hledí jako na poctivého držitele, má tudíž právo s dodaným zbožím nakládat jako vlastník, zejména si jej ponechat, nebo zcizit jiné osobě.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Smlouvám uzavíraným pomocí prostředků komunikace na dálku se NOZ věnuje v (§ 1820 – 1867). Protože spotřebitel v okamžiku uzavření smlouvy nemá možnost si pořizované zboží prohlédnout, dává mu § 1829 možnost ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Nebyl-li spotřebitel o právu na odstoupení od smlouvy při jejím uzavření poučen, prodlužuje se lhůta o jeden rok. Pokud k poučení došlo dodatečně, běží čtrnáctidenní lhůta ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Odstoupení od smlouvy spotřebitel nemusí nijak odůvodňovat (§ 1818).

Po tom, co spotřebitel od smlouvy odstoupil, je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení) spotřebiteli vrátit všechny obdržené peněžní prostředky. To se týká i nákladů zaplacených spotřebitelem za dodání zboží, ty je však podnikatel povinen vrátit pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který si spotřebitel mohl zvolit. Náklady spojené s vrácením zboží je podnikatel povinen vrátit jen v případě, že tento nárok nebyl výslovně ve smlouvě vyloučen (§ 1832), o čemž by však spotřebitel musel být informován ještě před tím, než smlouvu uzavře (§ 1820). V případě kupní smlouvy není podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že je již podnikateli odeslal.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.